preskoči na sadržaj

Osnovna škola Beletinec

 

LIKOVNA  KULTURA

KRITERIJI  VREDNOVANJA  I  OCJENJIVANJA  U  NASTAVI  LIKOVNE  KULTURE

 

OCIJENA

KRITERIJI  VREDNOVANJA  I  OCJENJIVANJA

odličan (5)

 

Izražavanje  crtežom

Učenik  je  odlično  realizirao/rješio  likovni  problem  na  svom  radu.

Kompoziciju  je  realizirao  na  zanimljiv,složen  i  originalan  način, odlično  je  smjestio  na  papir  i  prikazao  je  bogatu  detaljima.

Odlična  estetska  kvaliteta  rada.

Odličan  način  vladanja  crtačkom  tehnikom.

Odlična  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanoj  crtačkoj  tehnici.

Iskoristio  sve  mogućnosti  prikaza  korištenja  zadane  tehnike.

Tonsko  i  kolorističko  izražavanje

Učenik  je  odlično  realizirao/rješio  likovni  zadatak  u  tonskom  ili  kolorističkom  izražavanju.

Kompoziciju  je  realizirao  na  zanimljiv,složen  i  originalan  način, odlično  je  smjestio  na  papir  i  prikazao  je  bogatu  detaljima.

Odlična  estetska  kvaliteta  rada .

Odličan  način  vladanja  slikarskom  tehnikom.

Odlična  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanoj  slikarskoj  tehnici

Iskoristio  sve  mogućnosti  prikaza  korištenja  zadane  tehnike.

Trodimenzionalno  oblikovanje

Učenik  je  odlično  realizirai/rješio  likovni  zadatak  u  trodimenzionalnom  oblikovanju.

Prostornu  kompoziciju  je  realizirao  na  zanimljiv, složen  i  originalan  način.

 Odlična  estetska  kvaliteta  rada.

Odličan  način  vladanja   kiparskim  materijalom  ili  plastičkim  materijalom.

Odlična  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanom  kiparskom  ili  plastičkom  materijalu.

Iskoristio  sve  mogućnosti  prikaza  korištenja  zadane  kiparske  tehnike ( materijala).

Grafičko  izražavanje

Učenik  je  odlično  rješio  likovni  zadatak  u  grafičkom  izražavanju

(karton  tisku, linorezu, monotipiji).

Kompoziciju  je  realizirao  na  zanimljiv, složen  i  originalan  način, odlično  je  smjestio  na  papir  i  prikazao  je  bogatu  detaljima.

Odlična  estetska  kvaliteta  rada.

Odličan  način  vladanja  grafičkom  tehnikom (karton  tisak, linorez, monotipija).

Odlična  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanoj  grafičkoj  tehnici.

Iskoristio  sve  mogućnosti  prikaza  korištenja  zadane  grafičke  tehnike.

 

Promatranje,analiza  i  vrednovanje umjetničkog  dijela   i  učenikov  odnos  prema  radu

Učenik  je  samoinicijativan  u  radu.

Samostalan  i  aktivan  u  uvodnom  dijelu  sata, samoj  realizaciji  i  u  analizi  i  vrednovanju  radova.

S  lakoćom  uočava  i  istražuje  likovne  probleme  kako  na  reprodukcijama  tako  i  na  učeničkim  radovima.

Pronalazi  osobna/originalna  rješenja  za  realizaciju  likovnog  problema  u  svom  radu.

Pronalazi  poveznicu-korelaciju  likovnih  pojmova  sa  ključnim  pojmovima  iz  drugih  nastavnih   predmeta.

Dosljedan  u  radu.

Ima  pozitivan  stav  prema  učenju  i  predmetu

Pokazuje  interes  za  nastavni  predmet  i  za  sva  područja  likovnog  izražavanja.

Odgovoran  i  savjestan  u  odnosu  prema  radu  i  drugima  i  u  obvezama  donošenja  pribora.

Tolerantan  i  pomaže  drugima  u  radu  ako  je  to  potrebno.

Poštuje  školska  pravila.

Samokritičan  i  pravedan.

 

OCIJENA

KRITERIJI  VREDNOVANJA  I  OCJENJIVANJA

vrlo  dobar (4)

 

Izražavanje  crtežom

Učenik  je  vrlo  dobro  realizirao/rješio  likovni  problem. 

Kompoziciju  je realizirao  vrlo  dobro  i  na  ne  tako  složen  i  zahtjevan  način, vrlo  dobro   smjestio  na  papir  i  prikazao  je  jednostavniju  u  detaljima.

Vrlo  dobra  estetska  kvaliteta  rada.

Vrlo  dobar  način  vladanja  crtačkom  tehnikom.

Vrlo  dobra  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanoj  crtačkoj  tehnici.

Iskoristio  neke   mogućnosti  prikaza  korištenja  zadane  crtačke  tehnike.

Tonsko  i  kolorističko  izražavanje

Učenik  je  vrlo  dobro  realizirao/rješio  likovni  zadatak  u  tonskom  ili  kolorističkom  izražavanju.

Kompoziciju  je  realizirao  vrlo  dobro  i  na  ne  tako  složen  i  zahtjevan  način, vrlo  dobro  je  smjestio  na  papir  i  prikazao  je  jednostavniju  u  detaljima.

Vrlo  dobra estetska  kvaliteta  rada.

Vrlo  dobar  način  vladanja  slikarskom  tehnikom.

Vrlo  dobra  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanoj  slikarskoj  tehnici.

Iskoristio  neke  mogućnosti  prikaza  korištenja  zadane  slikarske  tehnike.

Trodimenzionalno  oblikovanje

Učenik  je  vrlo  dobro   realizirao/rješio  likovni  zadatak  u  trodimenzionalnom  oblikovanju.

Prostornu  kompoziciju  je  realizirao   vrlo  dobro  i  na  ne  tako  složen  i  zahtjevan  način,  jednostavniju  u  detaljima.

Vrlo  dobra  estetska  kvaliteta  rada.

Vrlo  dobar  način  vladanja   kiparskim  materijalom  ili  plastičkim  materijalom.

Vrlo  dobra  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanom  kiparskom  ili  plastičkom  materijalu.

Iskoristio  neke  mogućnosti  prikaza  korištenja  zadane  kiparske  tehnike ( materijala).

Grafičko  izražavanje

Učenik  je  vrlo  dobro  realizirao/rješio  likovni  zadatak  u  grafičkom  izražavanju(karton  tisku, linorezu, monotipiji).

Kompoziciju  je  realizirao  vrlo  dobro  i  na  ne  tako  složen  i  zahtjevan  način , vrlo  dobro  je  smjestio  na  papir  i  prikazao  je  jednostavniju  u  detaljima.

Vrlo  dobra  estetska  kvaliteta  rada.

Vrlo  dobar  način  vladanja  grafičkom  tehnikom (karton  tisak, linorez, monotipija)

Vrlo  dobra  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanoj  grafičkoj  tehnici.

Iskoristio  neke  mogućnosti  prikaza  korištenja  zadane  grafičke  tehnike.

 

Promatranje,analiza  i  vrednovanje umjetničkog  dijela   i  učenikov  odnos  prema  radu

Učenik  je  uglavnom  samoinicijativan  u  radu.

Uglavnom  samostalan  i  aktivan  u  uvodnom  dijelu  sata,samoj  realizaciji  i  u  analizi  i  vrednovanju  radova.

Vrlo  dobro  istražuje  i  uočava  zadane  likovne  probleme  kako  na  reprodukcijama  tako  i  na  učeničkim  radovima.

Uglavnom  pronalazi  osobna/originalna  rješenja  za  realizaciju  likovnog  problema  u  svom  radu.

Vrlo  dobro  povezuje  likovne  ključne  pojmove  sa  ključnim  pojmovima  iz  drugih  nastavnih  predmeta. 

Uglavnom  dosljedan  u  radu.

Ima  pozitivan  stav  prema  učenju  i  predmetu.

Uglavnom  pokazuje  interes  za  nastavni  predmet  i  za  sva  područja  likovnog  izražavanja.

U  većem  dijelu  odgovoran  i  savjestan  u  odnosu  prema  radu  i  drugima  i  u  obvezama  donošenja  pribora.

Tolerantan  i  pomaže  drugima  u  radu  ako  je  to  potrebno.

Poštuje  školska  pravila.

Samokritičan  i  pravedan.

 

 

OCJENA

KRITERIJI  VREDNOVANJA  I  OCJENJIVANJA

dobar (3)

 

Izražavanje  crtežom

Učenik  je  dobro  realizirao/rješio  likovni  problem. 

Kompoziciju  je realizirao  djelomično  dobro  na  najjednostavniji  i  najmanje  zahtjevan  način, djelomično  dobro  je  smjestio  na  papir  i  prikazao  je oskudnom  i  siromašnom    detaljima.

Djelomična / površna  estetska  kvaliteta  rada.

Djelomičan / površan  način  vladanja  crtačkom  tehnikom.

Površna  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanoj  crtačkoj  tehnici.

Iskoristio  samo  jednu   mogućnost  prikaza  korištenja  zadane  crtačke  tehnike.

Tonsko  i  kolorističko  izražavanje

Učenik  je  dobro  realizirao/rješio  likovni  zadatak  u  tonskom  ili kolorističkom  izražavanju.

Kompoziciju  je  realizirao  djelomično  dobro  i  na  najjednostavniji  i  nezahtjevan  način, djelomično  dobro  je  smjestio  na  papir  i  prikazao  je  oskudnom  i  siromašnom   detaljima.

Djelomična/površna  estetska  kvaliteta  rada.

Djelomičan/površan  način  vladanja  slikarskom  tehnikom.

Površna  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanoj  slikarskoj  tehnici

Iskoristio  jednu   mogućnosti  prikaza  korištenja  zadane  slikarske  tehnike.

Trodimenzionalno  oblikovanje

Učenik  je  dobro   realizirao/rješio  likovni  zadatak  u  trodimenzionalnom  oblikovanju.

Prostornu  kompoziciju  je  realizirao  djelomično  dobro  i  na  najjednostavniji  i  nezahtjevan, nezanimljiv  način,  oskudnom  i  siromašnom   detaljima.

Djelomična / površna estetska  kvaliteta  rada.

Djelomičan / površan  način  vladanja   kiparskim  materijalom  ili  plastičkim  materijalom.

Djelomična /površna  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanom  kiparskom  ili  plastičkom  materijalu.

Iskoristio  jednu  mogućnosti  prikaza  korištenja  zadane  kiparske  tehnike ( materijala).

Grafičko  izražavanje

Učenik  je  djelomično  dobro  realizirao/ rješio  likovni  zadatak  u  grafičkom  izražavanju(karton  tisku, linorezu, monotipiji).

Kompoziciju  je  realizirao   djelomično  dobro  na  najjednostavniji  i  nezahtijevan  način , djelomično dobro  je  smjestio  na  papir  i  prikazao  je  siromašnom  i  oskudnom  detaljima.

Djelomična/ površna  estetska  kvaliteta  rada.

Djelomičan/ površan  način  vladanja  grafičkom  tehnikom (karton  tisak, linorez, monotipija).

Djelomična/ površna  tehnička  kvaliteta  ili  izvedba  rada  u  zadanoj  grafičkoj  tehnici.

Iskoristio  jednu  mogućnost  prikaza  korištenja  zadane  grafičke  tehnike.

Promatranje,analiza  i  vrednovanje umjetničkog  dijela   i  učenikov  odnos  prema  radu

Učenika/učenicu  treba  poticati  na  rad.

Učenik/učenica  je  samo  na  poticaj   aktivan/aktivna  u  uvodnom  dijelu  sata, samoj  realizaciji  i  u  analizi  i  vrednovanju  radova.

Teško  i  površno  istražuje  i  uočava  zadane  likovne  probleme  kako  na  reprodukcijama  tako  i  na  učeničkim  radovima.

Teško  pronalazi  osobna/originalna  rješenja  za  realizaciju  likovnog  problema  u  svom  radu.

Slabo  povezuje  i  pronalazi  poveznicu  između  likovnih  ključnih  pojmova  i  ključnih  pojmova  iz  drugih  nastavnih  predmeta. 

Nije  ustrajan  u  radu.

Ima  negativan  ili  promijenjivi  stav  prema  učenju  i  predmetu.  Pokazuje  promijenjivi  interes  za  nastavni  predmet  i  za  sva  područja  likovnog  izražavanja.

Ponekad  neodgovoran  i  površan  u  odnosu  prema  radu  i  drugima  i  u  obvezama  donošenja  pribora.Ponekad  krši  školska  pravila.

 

VREDNOVANJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

 Elementi vrednovanja.

- realizacija postavljenog zadatka obzirom na teškoće pojedinog učenika

- odnos prema radu, uloženi trud i nošenje pribora

- poštivanje školskih pravila

- poznavanje ključnih pojmova likovnog jezika, u skladu s mogućnostima

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Web stranice

Priloženi dokumenti:
Brosura Odaberi svoju skolu.pdf

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 6. 2015.

Ukupno: 68102
Ovaj mjesec: 939
CMS za škole logo
Osnovna škola Beletinec / Stjepana Radića 4, HR-42214 Sveti Ilija / os-beletinec.skole.hr / ured@os-beletinec.skole.hr
preskoči na navigaciju