preskoči na sadržaj

Osnovna škola Beletinec

 > Nastava  > Predmeti  > Matematika
 

 

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA

 

NASTAVNI PREDMET MATEMATIKA

-matematika je jedan od temeljnih nastavnih predmeta u osnovnoj školi i to zbog znanja koja su bitna za uspješno uključivanje u rad, gospodarstvo, suvremenu tehnologiju i društvo

-matematika ima važnu ulogu i u formiranju ličnosti, razvijanju intelekta, razvijanju logičkog mišljenja, razvijanju stvaralačke sposobnosti, razvijanju radnih navika, razvijanju točnosti u radu, razvijanju osjećaja za kvantitativne(količinske) odnose i razvijanju prostornog zora

 

-zadaća nastave matematike je:

 

*usvajanje osnovnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu

*osposobljavanje za nastavak školovanja i primjenu usvojenog znanja u svakodnevnom životu

*postupno svladavanje osnovnih elemenata matematičkog jezika

*naučiti se matematički izražavati pismeno i usmeno

*razvijanje apstraktnog mišljenja i logičkog zaključivanja

*razvijati osjećaj odgovornosti i kritičnosti prema svom i tuđem radu

*razvijanje smisla i potrebe za samostalnim radom

-pojmovi koji se u matematici razmatraju su apstraktni, gradivo je logički čvršće povezano, težina postupno raste, a stečeno znanje treba znati primijeniti

-svladavanje i usvajanje gradiva zahtijeva samostalan, sustavan i neprekidan rad učenika

 

-vrednovanje učenikovih postignuća:

 

-pod praćenjem učenika podrazumijeva se sustavno bilježenje zapažanja o razvoju učenikova interesa, motivacije i sposobnosti, njegovih postignuća u usvajanju sadržaja nastavnog predmeta, njegov odnos prema radu i postavljenim zadacima te njegovim odgojnim vrijednostima

-pod provjeravanjem podrazumijeva se sustavno praćenje , ispitivanje i vrednovanje učenikovih postignuća u ostvarivanju zadaća nastavnog predmeta tijekom školske godine

-učenika se provjerava i ocjenjuje u razrednom odjelu i obrazovnoj skupini individualnim i skupnim oblicima ( razgovorima i ispitivanjem, izradom pisanih, grafičkih, praktičnih i drugih zadaća, provođenjem projekata, rješavanjem višeminutnih provjera znanja i pismenih ispita), ali i na osnovi promatranja učenikova rada, reagiranja i ponašanja u procesu učenja i nastave

-ne ocjenjuje se samo učenikovo znanje, vještine, navike i sposobnosti već i ukupno učenikovo ponašanje i reagiranje i uopće ukupnost razvoja učenikove ličnosti

-da li učenik aktivno sudjeluje u nastavnom procesu, daje li svoje primjedbe, donosi li samostalno zaključke, da li je uvijek spreman ponoviti ranije usvojene sadržaje

-da li učenik brine o kvaliteti svoga rada, je li temeljit, pedantan, uredan, precizan

-radi li brzo i učinkovito, završava li među prvima svoje zadatke

-je li učenik strpljiv, uporan, marljiv, savjestan

-da li je učenik sabran i usredotočen na sadržaje rada

 

-provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrlo je složen , osjetljiv i zahtjevan dio učiteljevog rada; uključuje poštivanje učenikove ličnosti i karaktera, poticanje njegovog samopouzdanja i osjećaja napredovanja, aktivno sudjelovanje u nastavi, osposobljavanje učenika za samoučenje, samoprocjenu znanja i procjenu znanja drugih učenika

 

-elementi ocjenjivanja:

 

1.USVOJENOST ZNANJA

 - Ovaj element provjeravat i ocjenjivat će se usmenim oblikom, može se provoditi na svakom satu ( osim kada se piše ispit znanja) i ne traje dulje od 15 minuta.

- Element ocjenjuje učenikovo:

  • znanje i razumijevanje matematičkih pojmova

(označiti, izreći i definirati pojmove, objasniti i koristiti formule i simbole)

  • znanje o postupcima

(pouzdano i učinkovito izvršavati postupke, obrazložiti korake u postupku, provjeriti rezultate postupaka, prepoznati točne i netočne postupke)

 

 

-ocjena dovoljan:- učenik odgovara po sjećanju

                             -prepoznaje temeljne matematičke pojmove bez dubljeg razumijevanja

                             -nesamostalan u donošenju zaključaka

                             -teško se usmeno izražava, siromašan rječnik matematičkih pojmova

 

 -ocjena dobar:- nastavno gradivo razumije uglavnom na reproduktivnoj razini

                         -nastavne sadržaje usvaja mehanički

                   

 -ocjena vrlo dobar:- učenik razumije gradivo

                                -služi se usvojenim znanjem

                              -navodi vlastite primjere

                              -izražava ideje i rezultate govornim i matematičkim jezikom

                              -samostalno se služi obveznom matematičkom literaturom

                              -može obrazložiti odabir matematičkih postupaka i utvrditi smislenost

                               dobivenog rezultata

 

-ocjena odličan:- odlično i bez poteškoća svladava postavljene ciljeve, zadatke i programske

                           sadržaje

                          -ima izraženu sposobnost apstraktnog mišljenja i povezivanja uzročno-

                            posljedičnih veza

                          -povezuje znanja unutar predmeta i nastavnih područja

                          -uspješno uočava i izvršava korelaciju sa srodnim gradivom

                          -lakoća i bogatstvo u usmenom izražavanju

                          -izražava ideje,  rezultate i znanje jasnim govornim i matematičkim jezikom

                          -povezuje matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom i

                           drugim odgojno-obrazovnim područjima

 

 2. PRIMJENA ZNANJA NA RJEŠAVANJE PROBLEMA

 

 Ovaj element provjeravat i ocjenjivat  će se pismenim i usmenim oblikom

-pismenim ispitom nakon svake cjeline

-15-minutna provjera -jedna po cjelini,barem dvije u svakom polugodištu 

-usmenim ispitivanjem

  • Po barem dvije usmene provjere primjene stečeneg znanja na rješavanje problema tijekom svakog obrazovnog razdoblja
  • Usmeno ocjenjivanje može se provoditi na svakom satu ( osim kada se piše ispit znanja) i ne traje dulje od 15 minuta.

 

-ocjena dovoljan:

                            -usvojene sadržaje ne zna primijeniti niti obrazložiti vlastitim primjerima

                            -nesamostalan u donošenju zaključaka

                            -u rješavanju zadataka do točnog rješenja dolazi uz pomoć učitelja ili ostalih   

                              učenika

 

 -ocjena dobar:

                        -ne može stečeno znanje primijeniti na novim primjerima

                        -samostalno rješava jednostavne matematičke zadatke

 

-ocjena vrlo dobar: učenik razumije gradivo

                              -služi se usvojenim znanjem

                              -navodi vlastite primjere

                              -samostalno rješava i složenije zadatke

                              -može obrazložiti odabir matematičkih postupaka i utvrditi smislenost

                               dobivenog rezultata

 

-ocjena odličan:

                      – uspješno primjenjuje odabranu matematičku metodu pri rješavanju  problema

                       – prepoznaje relevantne elemente problema i naslućuje metode rješavanja

                       – uspješno primjenjuje odabranu matematičku metodu pri rješavanju problema

                       – prelazi između različitih matematičkih prikaza

                       – modelira matematičkim zakonitostima problemske situacije uz raspravu

                       – ispravno rješava probleme u različitim kontekstima

                             – provjerava ispravnost matematičkih postupaka

                                i utvrđuje smislenost rješenja  problema

                       – generalizira rješenje

                      -ima izraženu sposobnost apstraktnog mišljenja i povezivanja uzročno-

                            posljedičnih veza

                     -povezuje znanja unutar predmeta i nastavnih područja

                          -uspješno uočava i izvršava korelaciju sa srodnim gradivom

                          -stečeno znanje primjenjuje na nove složenije primjere

                          -sposoban je prenositi znanje drugim učenicima

                          -služi se dodatnim izvorima znanja

                          -povezuje matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom i

                           drugim odgojno-obrazovnim područjima

 

3. SAMOSTALNOST U RADU I SURADNJA U NASTAVNOM PROCESU

  – koristi se odgovarajućim matematičkim jezikom (standardni matematički simboli, zapisi i terminologija) pri usmenome i pisanom izražavanju

– koristi se odgovarajućim matematičkim prikazima za predstavljanje podataka

– svoje razmišljanje iznosi cjelovitim, suvislim i sažetim matematičkim rečenicama

– postavlja pitanja i odgovara na pitanja koja nadilaze opseg izvorno postavljenoga pitanja

– organizira informacije u logičku strukturu

– primjereno se koristi tehnologijom.

Samostalnost u radu na nastavnom satu i kod kuće

-domaća zadaća je nastavak školskog rada i put za osamostaljivanje

-najprije treba proučiti i naučiti sve nastavne sadržaje iz školskog rada , a zatim krenuti s  pisanjem zadaće

-kroz domaću zadaću učimo, ponavljamo i vježbamo matematičke sadržaje

 

-Učenici će pisati tri kratke pisane provjere domaćih zadaća tokom određene cjeline, te će njihova srednja vrijednost biti upisana u rubriku SAMOSTALNOST U RADU I SURADNJA U NASTAVNOM PROCESU

 -Ponuđeni zadaci za domaću zadaću su različite težine-među njima su navedeni obavezni, a ostale učenici biraju samostalno zavisno o svojim sposobnostima

- Domaća zadaća se pregledava na svakom satu, kada učenik nema domaću zadaću upisuje se minus u rubriku bilješki, a učenici koji 3 puta tokom cjeline ne napišu domaću zadaću biti će im upisana negativna ocjena u rubriku domaća zadaća, dvije nepotpune domaće zadaće rezultirat će minusom. ( ukoliko učenik ne zna riješiti zadane zadatke treba izabrati zadatke koje zna riješiti).

- Određeni dodatni (neobavezni) zadaci za domaću zadaću – kada ih učenik riješi, biti će upisano u rubriku bilješki ( plus), pet riješenih dodatnih domaćih zadaća tokom cjeline, rezultirat će odličnom ocjenom iz domaće zadaće.

Ukoliko učenik tokom nastavne cjeline 3 puta na nastavi nema udžbenik, bilježnicu ili geometrijeski pribor biti će mu upisan minus u rubriku bilješki, tri minusa rezultirat će ocjenom nedovoljan. Ako učenik na satu nema bilježnicu taj dan mu neće biti upisan minus u rubriku bilješki domaćih zadaća, ali će biti upisan ako na sljedećem satu ne pokaže riješenu domaću zadaću.

 

Učenici koji na nastavi ometaju nastavu, pričaju, upadaju u riječ učiteljici ili drugim učenicima, stvaraju buku biti će opomenuti, ukoliko na istom satu učiteljica dva puta opomene istog učenika, upisat će mu minus u rubriku bilješki- tokom svakog tromjesječja tri minusa rezultirati će ocjenom nedovoljan.

 

Samostalnost i suradnja u radu odnosi se na:

-samostalnost i suradnja u nastavnom procesu

-pisanje domaćih zadaća

-izrada plakata,  rebusa,  križaljki, spajalica, igri asocijacija,…

-izrada različitih nastavnih sredstava(npr.modeli geometrijskih tijela)

-izrada prezentacija

-provođenje projekata

Ukoliko se učenikov rad ne ocijeni, učenik će dobiti plus u rubriku bilješki, tri plusa rezultirat će odličnom ocjenom.

 

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

 

NAPOMENA:

Satovi dopunske nastave: namijenjeni su svim učenicima prema potrebi !!

 

Ciljevi dopunske nastave:

-pomoć učenicima u svladavanju nastavnih sadržaja iz matematike koje nisu uspjeli

 svladati na redovnim nastavnim satovima iz objektivnih ili subjektivnih razloga

-pomoći učenicima da u okviru svojih mogućnosti savladaju minimum predviđenog gradiva

-poboljšanje temeljnih i općih znanja iz matematike

-učiti učenike kako učiti

-uvjeriti učenike da se redovitim radom mogu postići dobri rezultati

-poticati razvoj radnih navika

-omogućiti svakom učeniku maksimalni razvoj njegovih sposobnosti

-podići samopouzdanje učenika

-satovi dopunske nastave realiziraju se zadnje satove ili predsatove

-dopunsku nastavu mogu polaziti i bolji učenici ako im gradivo nije jasno iz bilo kojeg

  razloga

-na satu dopunske nastave mogu se ispravljati ocjene,kako negativne tako i pozitivne

-može se provjeriti i ocijeniti novo gradivo

-može se provesti višeminutna provjera znanja

-pred sam ispit znanja mogu se uvježbavati i ponavljati zadaci karakteristični za predstojeći

 ispit

-mogu se rješavati i uvježbavati zadaci iz ispita koji je već pregledan i ocijenjen

 

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

 

Ciljevi:

- individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele naučiti više

-proširiti i produbiti matematička znanja predviđena nastavnim planom i programom

-naučiti učenike samostalno pronalaziti rješenja pojedinih zadataka

-razvijati sposobnost apstraktnog mišljenja i logičkog rasuđivanja

-razvoj matematičke intuicije

-razvijati sposobnost rješavanja složenijih matematičkih zadataka

-razvijati kreativno mišljenje kod učenika

-razvijati suradnju među učenicima

-osposobiti učenike za primjenu matematike u rješavanju problemskih situacija u

  svakodnevnom životu

-potaknuti upis u srednje škole prirodnih znanosti s naglaskom na matematiku

-izgradnja natjecateljskog duha

-osposobiti učenike za školska natjecanja kao i za natjecanja na višoj razini

 

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Web stranice
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 6. 2015.

Ukupno: 91667
Ovaj mjesec: 1230
Danas: 5
CMS za škole logo
Osnovna škola Beletinec / Stjepana Radića 4, HR-42214 Sveti Ilija / os-beletinec.skole.hr / ured@os-beletinec.skole.hr
preskoči na navigaciju