preskoči na sadržaj

Osnovna škola Beletinec

 > Nastava  > Predmeti  > Biologija
 

Opće obavijesti vezane za provođenje nastave iz nastavnog predmeta biologija

 

Pribor

Da bi učenik/ca mogao nesmetano pratiti i sudjelovati u nastavnom procesu, neophodno je da na svaki nastavni sat nosi sav potreban pribor.

Pribor za izvođenje nastave:

bilježnica A4 formata sa linijama
udžbenik
radna bilježnica
pribor za pisanje i crtanje (grafitna olovka, gumica, plava kemijska olovka, drvene bojice, male škarice, ljepilo za papir, malo ravnalo)

Redovitim nošenjem pribora za izvođenje nastave učenik/ca pokazuje svoju samostalnost i odgovornost prema izvršavanju školskih obaveza. Učenici koji marljivo i odgovorno nose pribor biti će pismeno pohvaljeni. 

Učitelj će tijekom školske godine voditi bilješke o redovitosti nošenja pribora za izvođenje nastave (+/-). Svako nenošenje pribora biti će evidentirano u e-dnevniku u obliku bilješke. Ukoliko učenik/ca unutar jednog polugodišta skupi 3 minusa zbog nenošenja pribora dobiti će negativnu ocjenu (1) iz elementa ocjenjivanja – praktični radovi.

 

Nastavni proces

a) Odmor, početak i kraj nastavnog sata:

ukoliko nemaju potrebu za izlaskom iz učionice, učenici za vrijeme odmora slobodno mogu biti u učionici ukoliko se pridržavaju kućnog reda škole i eventualnih dodatnih pravila koja su dogovorena zajedno s učiteljem biologije.
ukoliko učenici za vrijeme odmora u učionici konzumiraju hranu i piće, dužni su sav eventualno nastali otpad pravilno zbrinuti a ne ostaviti na klupi, ispod klupe ili na podu.
oglašavanjem zvona završava odmor te počinje nastavni sat.
ukoliko učitelj zbog obaveza nije u mogućnosti započeti s nastavom odmah nakon zvona, učenici ulaze u učionicu, zatvaraju vrata te u tišini čekaju dolazak učitelja.
nastavni sat završava tek kada učitelj završi za izlaganjem – zvono je znak učitelju da je nastavni sat gotov.
učenici izlaze iz učionice tek kada u potpunosti počiste i spreme svoje radno mjesto.

b) Kućni red u učionici i ponašanje za vrijeme nastavnog sata:

učenici u učionici sjede u klupama u paru kako oni sami žele. Na prvom nastavnom satu učitelj će sastaviti raspored sjedenja i on vrijedi cijelu školsku godinu. Učitelj će naknadno premjestiti svakog učenika za kojeg procijeni da svojom pozicijom sjedenja i ponašanjem ometa izvođenje nastavnog procesa.
tijekom nastavnog sata učenici mogu bez pitanja i ometanja ostalih učenika otići popiti vodu (sudoper u učionici), oprati ruke prilikom praktičnog rada, našiljiti olovke ili bojice i baciti otpadni papir u koš za recikliranje.
za vrijeme nastavnog sata učenici ne mogu konzumirati hranu.
tijekom nastavnog sata učenici ne mogu odlaziti u toalet (iznimka su opravdana bolest ili preporuka liječnika).
učionica je mjesto nulte tolerancije na nasilje i prostor u kojem su svi učenici međusobno ravnopravni te se imaju pravo osjećati u potpunosti sigurno i zaštićeno. Svako narušavanje ovih temeljnih ljudskih prava strogo je zabranjeno i biti će strogo sankcionirano prikladnim pedagoškim mjerama.

Ovo pravilo je od iznimne važnosti i dužne su ga se pridržavati obje strane – učenici ali i sam učitelj.

u učionici nije dozvoljeno korištenje mobitela. U slučaju da se učenik ne pridržava ovog pravila, mobitel će mu biti oduzet te predan ravnatelju škole koji će u najkraćem roku o tome obavijestiti roditelje i zamoliti ih da dođu na razgovor kako bi mogli preuzeti mobitel.
učenik/ca koji želi doći do riječi, odgovoriti na postavljeno pitanje, sam nešto pitati ili treba dodatno pojašnjenje obavezan je dići ruku te čekati da ga učitelj prozove.
u učionici uvijek samo jedna osoba priča a svi ostali slušaju (učenici ali i učitelj).
ukoliko je učenik bolestan ili zbog bilo kojeg drugog razloga izostane s nastavnog sata, dužan je pobrinuti se da propuštene nastavne sadržaje prepiše u bilježnicu te da riješi domaću zadaću ukoliko je zadana.

c) Praktični rad (mikroskopiranje, izvođenje pokusa, rad na trajnom i živom materijalu), rad u skupinama:

učenik/ca radi unutar svoje skupine (ovisno o vrsti praktičnog rada i zadataka učitelj će sam unaprijed kreirati skupine).
nije dopušteno dirati stvari potrebne za praktičan rad bez učitelje dozvole i dodatnih uputa za rukovanje.
prije početka rada potrebno je pažljivo pročitati upute za rad.
nije dozvoljeno paljenje plamenika bez učiteljeve dozvole.
radno mjesto treba održavati čisto i uredno.
ukoliko je potrebno obavezno nositi zaštitna sredstva koja će podijeliti učitelj. 

 

 

Elementi i kriteriji ocjenjivanja iz nastavnog predmeta biologija

 

Elementi ocjenjivanja:

1. Usvojenost, razumijevanje i primjena programskih sadržaja – usmeno

2. Usvojenost, razumijevanje i primjena programskih sadržaja – pisano

3. Praktični radovi

 

1. Usvojenost, razumijevanje i primjena programskih sadržaja - usmeno

Pod usmenim provjeravanjem podrazumijevaju se svi usmeni oblici kojima učitelj preispituje učenikovo poznavanje i reproduciranje nastavnih sadržaja koji su predviđeni Nastavnim planom i programom za nastavni predmet Biologija.

Usmeno ispitivanje provodi se kontinuirano kroz cijelu nastavnu godinu.
Min. 2 – Max. 4 puta godišnje.
Može se provoditi na svakom nastavnom satu bez prethodne najave.
Isprika nije moguća.
Trajanje usmenog odgovaranja max. 8 – 10 minuta.
Učenik/ca dobiva pet (5) pitanja – samostalan, točan i potpun odgovor nosi jedan (1) bod, djelomičan odgovor ili davanje odgovora uz učiteljevo vođenje i pomoć nosi pola (0.5) boda, netočan odgovor ne donosi bodove.
Učenik/ca prilikom odgovaranja dolazi naprijed do učitelja i tako odgovara.
Učenik/ca ima pravo znati svoju ocjenu i dobiti obrazloženje o svojoj ocjeni – vrlo bitno.
Učenik/ca se može sam javiti za usmeno odgovaranje i ako je to vremenski moguće biti će ispitan i ocjenjen. Ako učitelj nije u mogućnosti ispitati učenika/cu, učenik/ca može odgovarati to isto gradivo odmah na početku sljedećeg sata.

 

Brojčana ocjena

Usvojenost, razumijevanje i primjena programskih sadržaja

Nedovoljan (1)

Učenik/ca ne razumije programski sadržaj i nije ga u stanju samostalno reproducirati
Na pitanja ne odgovara ili odgovara nejasno
Ne poznaje osnovne pojmove
Ne može samostalno rješavati jednostavne zadatke
Učenik/ca odbija suradnju

Dovoljan (2)

Učenik/ca prepoznaje i reproducira osnovne pojmove samostalno ili uz vođenu pomoć učitelja
Može imenovati, nabrojiti, definirati ili opisati traženi pojam iz programskog sadržaja
Razumije sadržaj, ali ga ne zna primijeniti niti obrazložiti koristeći zadane primjere
Često griješi prilikom samostalnog rješavanja jednostavnih zadataka
Iznošenje programskih sadržaja je površno i nesigurno

Dobar (3)

Učenik/ca samostalno reproducira i prepoznaje osnovne pojmove
Razumije programski sadržaj, ali je površan u njegovoj primjeni
Uz pomoć učitelja učenik/ca može prepoznati, izdvojiti, izraziti, oblikovati i objasniti programski sadržaj
Samostalno rješava jednostavne zadatke
Ponekad griješi prilikom samostalnog rješavanja složenijih zadataka

Vrlo dobar (4)

Učenik/ca reproducira i razumije obrađeni programski sadržaj
Poznaje osnovne pojmove, može povezati, dopuniti, prilagoditi, razvrstati tražene činjenice
Nadograđuje stečena znanja
Sadržaj obrazlaže uglavnom samostalno, koristi zadane primjere i samostalno rješava probleme i zadatke
Uz malu pomoć nastavnika povezuje sadržaje s drugim nastavnim predmetima
Pomalo nesiguran u odgovoru

Odličan (5)

Učenik/ca reproducira, razumije i nadograđuje stečena znanja
Samostalno obrazlaže programski sadržaj navodeći i vlastite primjere, rješava složene probleme i zadatke
Postavlja efikasna pitanja za raspravu o problemu
Može predvidjeti i pretpostaviti rješenja problema
Prikuplja podatke iz različitih izvora znanja
Koristi primjerene analitičke i sintetičke metode za rješavanje problema
Korelira stečena znanja sa sadržajima drugih predmeta
Može prenositi svoja znanja drugima te je siguran i jasan u izlaganju programskog sadržaja

 

2. Usvojenost, razumijevanje i primjena programskih sadržaja – pisano

Pod pisanom provjerom podrazumijevaju se svi pisani oblici provjere koji rezultiraju ocjenjivanjem učenikovog pisanog uratka.

Provodi se poslije obrađenih i uvježbanih nastavnih sadržaja, kontinuirano tokom nastavne godine
Minimalno dva (2) a maksimalno četiri (4) puta
Trajanje pisane provjere znanja je 40 – 45 minuta
Ukoliko učenik zbog izostanka nije pristupio pisanoj provjeri, pisati će je prvom sljedećom prilikom
Za vrijeme pisane provjere znanja, učenik na stolu može imati samo gumicu i plavu kemijsku olovku (ovisno o potrebi kalkulator ili ravnalo). Sve ostale stvari trebaju biti spremljene u torbi.
Nakon prve opomene, učeniku koji je uhvaćen u prepisivanju ili varanju uzima se ispit, upisuje se bilješka u e-dnevnik a sam učenik se predlaže na Učiteljskom vijeću za izricanje prikladne pedagoške mjere.
Učenik treba u roku od mjesec dana ispraviti eventualnu negativnu ocjenu

 

Bodovna skala

Postignuti bodovi (%) - Brojčana ocjena

0 – 45 - Nedovoljan (1)

45 – 65 - Dovoljan (2)

65 – 78 - Dobar (3)

78 – 90 - Vrlo dobar (4)

90 – 100 - Odličan (5)

 

3. Praktični radovi

Pod ocjenom Praktični radovi ubrajaju se sljedeće aktivnosti:

Praktična provjera znanja
Plakati
Prezentacije
Izrada modela
Pokusi i mikroskopiranje
Radna bilježnica
Bilježnica
Terenska nastava
Rad u grupama
Samostalni rad

a) Praktična provjera znanja

kratka (maksimalno 15. minuta) provjera učenikove mogućnosti primjene naučenih nastavnih sadržaja u stvarnim situacija
provodi se nekoliko puta kroz godinu
tipovi zadataka:

problemski zadaci
analiza rezultata
primjena zaključaka praktičnih radova (pokusi i mikroskopiranje)

Bodovna skala

Postignuti bodovi (%) - Brojčana ocjena

0 – 45 - Nedovoljan (1)

45 – 65 - Dovoljan (2)

65 – 78 - Dobar (3)

78 – 90 - Vrlo dobar (4)

90 – 100 - Odličan (5)

 

b) Pokusi, mikroskopiranje, rad u grupama, samostalni rad

Brojčana ocjena

Ocjenjivanje praktičnih radova iz predmeta Biologija/Priroda

Nedovoljan (1)

Ne sudjeluje u radu
Ne piše bilješke
Ne zna usmeno prezentirati rezultate vježbe
Odbija suradnju

Dovoljan (2)

Savladao tehniku rada mikroskopom i drugim priborom
Površan u provođenju mjera opreza
Ponekad zanemaruje naputke učitelja
Bilješke nepotpune, crteži neopisani
Nije samostalan
Poticaj djeluje privremeno
Rado posluša savjet ali ga se ne drži dosljedno

Dobar (3)

Savladao tehnike rada
Treba poticati razvoj interesa
Ponekad previdi mjere opreza
Radi prema naputku
Bilješke potpune ali ponekad netočne
Nije samostalan te se često oslanja na pomoć drugih
Teže povezuje rezultate opažanja s praktičnim radom

Vrlo dobar (4)

Savladao tehnike rada i osnovne mjere opreza
Ponekad potrebna pomoć pri izvođenju zaključaka na temelju dobivenih rezultata
Radi po naputku učitelja
Samostalan je u radu
Bilješke potpune i točne
Poštuje dogovor, razvijena sposobnost komunikacije

Odličan (5)

U cijelosti savladao tehniku rada i mjere opreza
Samostalan, brz i spretan
Samostalno izvodi zaključke na osnovi rezultata rada
Bilješke točne, sažete, crteži uredni i označeni, koristi boje
Aktivan i pozitivan stav prema očuvanju okoliša, školske i osobne imovine
Pridonosi učinkovitom radu u grupi i u paru
Objektivan u vrednovanju tuđega i samovrednovanju osobnog rada
Razvijena sposobnost komunikacije, uvažava tuđe mišljenje

 

c) Plakati, PowerPoint prezentacije, modeli

Savjeti za izradu plakata

Plakat izrađuje učenik samostalno ili u paru
Dimenzije plakata su standardne (70 x 100 cm)
Učenik ima potpunu slobodu nad vizualnim oblikovanjem konačnog plakata – razvoj kreativnosti i ideja
Učenik prilikom razrade ideje i izgleda plakata slobodno može potražiti savjet učitelja

Svaki plakat treba imati čitko i vidljivo istaknute sljedeće podatke:

naslov i eventualni podnaslov plakata
ime i prezime učenika autora/grupe autora
razred, školu i školsku godinu
izvori znanja korišteni pri izradi plakata
ime i prezime učitelja (mentora)

Sadržaj na plakatu mora biti napisan u logičnom slijedu koji je jednostavan za pratiti (uvod, razrada, zaključak)
Plakat treba biti pregledan i jasan svakom čitatelju. Čitatelj koji nije upućen u obrađivanu temu mora moći nakon čitanja plakata samostalno izvući zaključak i poruku plakata

 

Savjeti za izradu PowerPoint prezentacije

Pripazite na maksimalno dopušteno trajanje prezentacije
Ne pretjerujte sa brojem slajdova – zlatno pravilo je 1 slajd za svakih 90 sekundi prezentacije
Pripremite se prije izlaganja
Odaberite stil i veličinu fonta koji će se lako čitati i iz zadnjih redova
Pripazite na boju pozadine i boju teksta – koristite jake kontraste
Nemojte „ugušiti“ slajd sa tekstom – koristite samo kratke i jednostavne natuknice/rečenice kako bi slušatelji lakše mogli pratiti vaše izlaganje
Tekst prezentacije može vam biti podsjetnik ali nikako ne govor kojeg čitate
„Slika govori tisuću riječi“
Provjerite gramatičku točnost teksta u prezentaciji
budite spremni na tehničke poteškoće – za svaki slučaj ponesite dodatnu kopiju vaše prezentacije i dođite ranije kako bi se uvjerili da računalo i projekt rade onako kako želite.

TRAJANJE PREZENTACIJE JE max. 6 MINUTA

 

7. raz./8 raz.  – učenik u tijeku školske godine treba održati jednu prezentaciju, predstaviti plakat ili izraditi model na unaprijed dogovorenu temu. Teme se odabiru u dogovoru s učiteljem i to najkasnije do 25.09. a zatim se točno se definira datum izlaganja.

 

 

Elementi vrednovanja plakata, PowerPoint prezentacija i modela iz predmeta Biologija

 

Brojčana ocjena

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

 

Elementi vrednovanja

Jasnoća poruke

poruka nije razumljiva ili je nema

poruku je vrlo teško shvatiti

poruka je djelomično jasna

poruka nije u potpunosti jasna

poruka i svrha plakata lako shvatljivi

Kreativnost

nedostaje kreativnost, sadržaj direktno prepisan ili izrezan iz izvora

dizajn je jednoličan i publici nije atraktivan

dizajn je dobar ali je preglednost plakata slaba

kreativan dizajn plakata ali zahtjeva strukturnu doradu kako bi bio u potpunosti jasan

izrazito kreativan i oku ugodan dizajn
strukturni elementi plakata odlično raspoređeni

Kvaliteta sadržaja

plakat sadrži osnovne pojmove, a podaci su većinom netočni ili neprovjereni

odabrani se sadržaj ne uklapa u struktura plakata 

sadržaj je dobro odabran ali je nejasno prezentiran

odabrani sadržaj je kvalitetan ali šira publika ga teško može pratiti 

sadržaj je kvalitetan, zanimljiv i  prilagođen tako da ga šira publika lako može pratiti

Vizualni izgled

nepovezanost između teksta i grafike
sadržaj plakata ne može se povezati u cjelinu

sadržaj je nasumično posložen a dojam povezane cjeline dobiva se tek uz autorovu pomoć

sadržaj prati priču i ima slijed ali je preglednost slaba
otežano praćenje i čitanje teksta

sadržaj je dobro posložen i grafički zanimljiv
previše podataka koji mogu odvratiti pozornost od glavne poruke

sadržaj vizualno prezentiran na zanimljiv i dinamičan način – oku izrazito ugodan
ostavlja dojam na publiku i potiče na razmišljanje

Izlaganje

reproducira sadržaj isključivo čitanjem s plakata ili prezentacije
nije usvojio i razumio sadržaj o kojem priča

pokazuje slabo razumijevanje sadržaja
izlaganje je nesigurno i uz pomoć teksta

razumije sadržaj ali ga ne može povezati u cjelinu
nije samostalan u izlaganju

razumije i povezuje sadržaj ali mu je potrebna pomoć u primjeni na novim primjerima
izlaganje je većinom samostalno

sigurno i samostalno primjenjuje sadržaj
spreman je na diskusiju, odgovara na postavljena pitanja
izlaganje je precizno i jasno

 

d) Radna bilježnica (treba biti potpisana čitko i na vidljivom mjestu)

radna bilježnica služi za utvrđivanje i ponavljanje stečenog znanja
nakon svake obrađene nastavne teme učenik samostalno kod kuće odgovara na pitanja iz radne bilježnice – učitelj ne mora dodatno naglašavati to kao domaću zadaću
jedanput u školskoj godini učitelj provjerava radnu bilježnicu – ocjenjuje se točnost, urednost, kvaliteta odgovora i jasnoća crteža

 

Brojčana ocjena

Ocjenjivanje radne bilježnice iz predmeta Biologija/Priroda

Nedovoljan (1)

veći dio zadataka i tema nije riješen a preostali zadaci su nepregledno napisani
učenik ne želi predati radnu bilježnicu na ocjenjivanje 

Dovoljan (2)

veći dio radne bilježnice je riješen ali su odgovori neprecizni i ne daju odgovor na postavljena pitanja
radna bilježnica daje dojam neurednosti

Dobar (3)

riješena cijela ili gotovo cijela radna bilježnica
odgovori na pitanja su djelomično točni a crteži djeluju nedovršeno i nejasno - učenik ne koristi boje

Vrlo dobar (4)

sve obrađene nastavne teme su uredno i većinom točno riješene
crteži su uredni ali vizualno teški za razumjeti - učenik ne koristi boje   

Odličan (5)

odgovori na pitanja su detaljni, jasni i točni
crteži su pregledni, vizualni jako čitki i u pravilnom mjerilu

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Web stranice

Priloženi dokumenti:
Brosura Odaberi svoju skolu.pdf

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 6. 2015.

Ukupno: 68102
Ovaj mjesec: 939
CMS za škole logo
Osnovna škola Beletinec / Stjepana Radića 4, HR-42214 Sveti Ilija / os-beletinec.skole.hr / ured@os-beletinec.skole.hr
preskoči na navigaciju